PRÁVNÍ SPECIALIZACE

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PROBLEMATIKA ODPADŮ A OBALŮ


Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se detailně a cíleně věnuje problematice práva životního prostředí. Jan Kořán se dlouhodobě specializuje na právní úpravu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) a na problémy spojené s touto tematikou, zvláště s ohledem na plnění povinností zpětného odběru a využití a na činnost autorizovaných obalových společností. Jan Kořán a Josef Fiřt se dále koncentrují na otázky spojené se zpětným odběrem některých výrobků (elektrozařízení, baterií a dalších) a na nakládání s odpady vůbec (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Zabývají se poskytováním právních služeb osobám nakládajícím s odpady, provozovatelům kolektivních systémů a dalším osobám činným v této oblasti.

Josef Fiřt se rovněž zabýval tématikou ochrany ovzduší a povinnostmi vztahujícími se k provozování zdrojů znečištování ovzduší a jejich povolování. Společně s druhým partnerem Janen Kořánem řešili otázky


zvláštního užívání vod a další záležitosti spojené s vodním zákonem. Konečně, je třeba zmínit i problematiku územního a stavebního řízení a konečně i fungování úložišť radioaktivního odpadu podle tzv. atomového zákona.

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti práva životního prostředí právní služby zejména při zastupování ve správních řízeních před orgány státní správy a samosprávy (včetně soudního řízení ve správním soudnictví) a při úpravě smluvních vztahů v této oblasti. Na základě zadání klientů zpracovává právní analýzy a rozbory. Josef Fiřt a Jan Kořán se v rámci právních due diligence prováděných při realizaci fúzí a akvizic podíleli na auditech plnění povinností uložených podnikatelům právem životního prostředí.


ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVÍ


Mezi odvětví, na která se specializuje KF Legal, náleží odvětví práva energetiky, zvláště pak elektroenergetiky a plynárenství. Jan Kořán se dlouhodobě zabývá podmínkami výkonu licencovaných činností podle energetického zákona (č. 458/2000 Sb.), především obchodu s elektřinou a zemním plynem a distribuce elektřiny a plynu, fungováním trhu s elektřinou a plynem po právní stránce, regulací trhu a dalšími právními otázkami v energetice.

Jan Kořán v minulosti opakovaně vedl při realizaci akvizic týmy právníků, které prováděly právní due diligence ve významných tuzemských a slovenských energetických společnostech, které působily zejména při zajišťování distribuce elektřiny a obchodu s ní, výroby a rozvodu tepla a rovněž výroby elektřiny, včetně výroby v jaderných elektrárnách. Stranou pozornosti kanceláře  nezůstává  ani


problematika věcných břemen v  energetice, vazby práva energetiky na právo životního prostředí a právo ochrany hospodářské soutěže a v neposlední řadě i vazby na evropskou úpravu energetiky.

Těžiště činnosti advokátní kanceláře v předmětném odvětví spočívá zejména ve zpracování právních posudků, memorand a stanovisek, přípravě a korekturách smluv a dalších dokumentů, zastupování před Energetickým regulačním úřadem (např. v licenčních řízeních) či konzultacích s klienty.


INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FONDY, KAPITÁLOVÝ TRH A BANKOVNICTVÍ

Členové KF Legal se dlouhodobě zaměřují na problematiku finančního práva, zejm. pak na otázky spojené s právem investičních společností a fondů, kapitálového trhu a bankovnictví.

Jakub Joska se např. již od roku 2006 významně podílel zejm. na praktickém reálném rozvoji sektoru non UCITS fondů v České republice, když osobně vedl licenční řízení mnoha desítek fondů kvalifikovaných investorů a pěti investičních společností a následně poskytoval těmto subjektům související právní služby.

Členové týmu KF Legal mají rovněž praktické zkušenosti z řady dalších řízení (licenčních i sankčních) týkajících se subjektů kapitálového trhu, ať již obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů či bank. Podíleli se např. rovněž na procesu získání bankovní licence, souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na obchodníkovi s CP či zastupování dvou nejvýznamnějších globálních poskytovatelů ekonomických informací v rámci správního řízení vedeném příslušných regulátorem.

KF Legal svým klientům však poskytuje vedle naznačené právní podpory v licenčních a sankčních řízení též podporu:

        - v oblasti služeb compliance a interního auditu,

        - v oblasti tvorby a aktualizace vnitřních předpisů,

        - při implementaci nových regulatorních požadavků,

        - při nastavení a realizaci vnitřních procesů,

        - při řízení právních rizik vč. přípravy vzorové smluvní dokumentace.

Členové KF Legal se dlouhodobě podílejí na činnosti Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR). Díky svým praktickým zkušenostem s fondy kolektivního investování se Jakub Joska jako člen dozorčí rady podílí na snaze obecně prospěšné společnosti Czech Republic for Finance (www.crff.cz) na rozvoji České republiky jako fondového centra.


LITIGACE A INSOLVENCE

Členové advokátní kanceláře mají rovněž rozsáhlé praktické zkušenosti z řady významných soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení.

Martin Hejný dlouhodobě zastupuje významné subjekty bankovního a finančního sektoru působící v České republice v řadě soudních řízení včetně řízení insolvenčních. Při tomto zastupování získal bohaté zkušenosti s problematikou specifických bankovních nástrojů a zajišťovacích prostředků, jakou jsou např. bankovní akreditivy, bankovní záruky, směnky. Martin Hejný se rovněž podílel na významných soudních sporech týkajících se procesů postupování a vymáhání pohledávek. V rámci insolvenčních řízení pak zastupuje klienty v celém jejich procesu (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech, uplatňování práv zajištěných věřitelů, obrana proti šikanózním návrhům atd.).

Jakub Joska získal své procesní zkušenosti zejm. díky dlouhodobému zastupování přední evropské stavební společnosti, když vedle mnoha sporů ve vazbě na smlouvy o dílo, jejich neplatnost, či odstoupení od nich, mj. vedl i úspěšnou obranu proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu včetně následného uplatnění náhrady škody.

 Jan Kořán a Josef Fiřt mohou uplatnit své dlouholeté zkušenosti zejm. se zastupováním u rozhodčích soudů (včetně zahraničních rozhodčích soudů a rozhodčích senátů zřizovaných ad hoc) a u obecných soudů všech stupňů. Oba partneři pak mají rovněž bohaté zkušenosti s insolvenčním i exekučním řízením.


OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI


Mezi základní agendu řady advokátních kanceláří náleží problematika obchodních společností a fungování jejich orgánů a nejinak tomu je i u naší advokátní kanceláře. Právníci této kanceláře však mají vzhledem ke své praxi bohaté zkušenosti jak s fungováním velkých akciových společností na straně jedné, tak s činností menších, specializovaných obchodních společností (zejména a.s. a s.r.o.) na straně druhé.

Naše právní služby v této oblasti zahrnují poskytování poradenství ve věci fungování orgánů obchodních společností a povinností a odpovědnosti jejich členů, vyřizování zápisů do obchodního rejstříku i dalších obdobných registrů, pořádání a řízení valných hromad, zajišťování plnění povinností akciových společností podle zvláštních předpisů,   realizaci    zvyšování    základního  kapitálu,    zastupování


v soudních sporech ve společenstevních věcech, pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy mezi manažery a společností či navzájem mezi akcionáři atd. Zabýváme se i koncernovým právem a zprávami o vztazích mezi propojenými osobami.

Jan Kořán a Josef Fiřt se podíleli na realizaci řady významných akvizic a fúzí, a to nejenom v České republice, nýbrž i na Slovensku. Jan Kořán v minulosti opakovaně vedl při realizaci těchto akvizic týmy právníků, které realizovaly právní due diligence.

Zejména v této sféře práva se uplatní možnosti, které skýtá spolupráce KF Legal s notářem.


PRÁVO OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VČ. ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚOHS, PRÁVO NEKALÉ SOUTĚŽE

Členové KF Legal působili jako zástupci klientů v celé řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad/ÚOHS“). Pozornost kanceláře se soustřeďuje jak na otázky zneužití dominantního postavení a tzv. kartelových dohod (ve fázi před zahájením správního řízení Úřadem i v samotném správním řízení), tak i na spojení soutěžitelů, a to z hlediska českého práva (v prvé řadě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) i z pohledu práva Evropských společenství. Jan Kořán a Josef Fiřt hájili v řízeních před Úřadem zájmy klientů z oblastí elektroenergetiky, lesnictví, dopravy, nakládání s obaly a odpady či plynárenství.

V tomto odvětví práva klade KF Legal důraz zvláště na prevenci a na předcházení eventuálním výhradám Úřadu či jiných soutěžitelů ohledně porušení povinností klientů při jejich působení v hospodářské soutěži, neboť tímto postupem lze snižovat riziko možných negativních dopadů v budoucnu. To úzce souvisí i s úpravou vzájemných smluvních vztahů mezi klientem a dalšími soutěžiteli. Podstatnou součástí know-how v daném oboru představují i znalosti detailů řízení před Úřadem a praktické zkušenosti s tímto řízením.

Členové KF Legal mají rovněž rozsáhlé praktické zkušenosti s procesy zadávání veřejných zakázek, ať již jako zástupci zadavatele a administrátora předmětného zadávacího řízení, tak jako zástupci uchazeče revidující formální správnost nabídky dodavatele a současně dohlížející na řádný postup zadavatele, resp. zastupující uchazeče či zadavatele v řízení před ÚOHS. Členové KF Legal se v této souvislosti podílel na desítkách zadávacích řízení všech typů a v několika případech v hodnotách stovek milionů korun.

Při ochraně soukromoprávních vztahů se členové KF Legal věnují právu nekalé soutěže, zejména pak zastupování v soudních sporech týkajících se ochrany před nekalosoutěžním jednáním, problematice náhrady škody v této oblasti atd. I z tohoto hlediska hraje mimořádnou roli předcházení rizikům, která mohou vznikat při jednáních klientů ve vztahu k jejich konkurentům či jiným soutěžitelům.


AUTORSKÉ PRÁVO, IT PRÁVO, PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, JEJICH OCHRANA A VYNUCOVÁNÍ


Obor autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví v naší advokátní kanceláři zastřešuje Josef Fiřt, který tak může mimo jiné zúročit své zkušenosti načerpané při postgraduálním studiu na Právnické fakultě v Pasově, kde se právě na tuto oblast specializoval.

V této oblasti práva Josef Fiřt působí již od roku 2001. Základem práce advokátní kanceláře je především smluvní agenda, kdy jednak vytváří podle přání klientů konkrétní autorské, licenční smlouvy a posudky, jednak se její advokáti účastní celé řady významných (i mezinárodních) transakcí.

Martin Hejný má v této oblasti dlouholeté zkušenosti s koncepcí a technickými specifiky smluvní dokumentace v případě IT práva.

Advokátní kancelář zajišťuje na základě svých bohatých zkušeností zápisy   jak   českých   ochranných   známek   do   rejstříku    vedeného


Úřadem průmyslového vlastnictví, tak i mezinárodních ochranných známek a známek Společenství. Dále nabízí spolupráci při uplatnění dalších práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti, jako je např. získání patentu k vynálezu či zápis do rejstříku průmyslových či užitných vzorů.

Stále větší pozornost je ze strany klientů věnována efektivnímu vynucování práv k duševnímu vlastnictví. Proto i naše advokátní kancelář pružně reaguje na tyto požadavky a je připravena účinně řešit spory jak z ochranných známek, tak i jiných práv k duševnímu vlastnictví. V tomto odvětví práva může navázat na řadu úspěšně zakončených případů.

KF Legal v rámci své působnosti úzce spolupracuje v případě potřeby s patentovými zástupci.


DALŠÍ ODVĚTVÍ PRÁVA


Aktuálním trendem v advokacii je poskytování komplexních právních služeb klientům. KF Legal však klade v prvé řadě důraz na kvalitu poskytovaných služeb, založenou na zkušenostech a odbornosti. Proto využívá i spolupráce s dalšími advokáty, kteří jsou odborníky na některá jiná odvětví práva. Ať již přímo, anebo právě prostřednictvím spolupracujících odborníků, poskytuje naše advokátní kancelář právní služby i v těchto dalších oblastech:

právní vztahy k nemovitostem. Zabýváme se převody vlastnictví k nemovitostem, katastrálním řízením, úpravou věcných práv k nemovitostem i problematikou nájmů a výpůjček, greenfield i brownfield projekty. Rovněž nabízíme možnost advokátní úschovy.

oblast tzv. katalogových firem a obrany proti jejich praktikám. Jan Kořán je ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky činný při obraně zájmů tuzemských podnikatelských i nepodnikatelských subjektů proti nekalým praktikám tzv. katalogových firem. Jan Kořán ohledně problematiky katalogových firem rovněž přednáší a publikuje. KF Legal, s cílem předejít jakýmkoliv potenciálním konfliktům zájmů, neposkytuje právní služby katalogovým firmám.

bytové právo. Vzhledem k osobním zkušenostem partnerů poskytujeme právní služby v oblasti bytové problematiky, vč. převodů jednotek do vlastnictví a družstevních bytů či zakládání společenství vlastníků a bytových družstev. Jan Kořán je členem představenstva bytového družstva, Josef Fiřt byl několik let místopředsedou výboru společenství vlastníků jednotek. Nabízíme i možnost advokátní úschovy a službu prohlášení o pravosti podpisu.


pracovní právo a oblast kolektivního vyjednávání. Advokátní kancelář se ve spolupráci s externími odborníky věnuje problematice přípravy pracovních a manažerských smluv, dokumentů směřujících k rozvázání pracovního poměru i dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řády, mzdová pravidla, …). I v této oblasti je na místě klást zvláštní důraz na prevenci a předcházení budoucím sporům za účelem ochrany zájmů klienta.

právo na informace a ochrana osobních údajů. Poskytujeme právní služby při posuzování práva na informace a jeho rozsahu na straně jedné a ochrany osobních údajů na straně druhé, především v souvislosti s praktickými potřebami klientů.

problematika televizního a rozhlasového vysílání. V souvislosti s procesem digitalizace se pro stále více subjektů otevírá možnost získat licenci a stát se provozovatelem televizního či rozhlasového vysílání. Advokátní kancelář je připravena svými zkušenostmi a erudicí v této oblasti pomoci licenci získat.