NOVINKY

KF LEGAL ROZŠIŘUJE SPOLUPRÁCI S VYSOKOU ŠKOLOU EKONOMICKOU V PRAZE

31. 1. 2019

Advokátní kancelář KF Legal se stala partnerem Katedry strategie, Centra pro rodinné firmy a Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka. V akademickém roce 2018/2019 se proto bude podílet na výuce odborných ekonomických předmětů a na související publikační a výzkumné činnosti.

Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy, k navázané spolupráci uvedl: „Právo a podnikání patří k sobě. Spoluprací s Advokátní kanceláří KF Legal, s.r.o., se nám daří nejenom posilovat výuku o právnický pohled na ekonomické problémy, ale hlavně tím získáváme i dalšího významného partnera do našeho výzkumného týmu.“

KF Legal se dlouhodobě věnuje podpoře vědeckých projektů, s ohledem na své obchodní zaměření také v oblastech ekonomiky a managementu organizací, a proto se rozhodla spolupracovat konkrétně na výuce předmětů Transformace a restrukturalizace podniku a Due Diligence. S jednotlivými odborníky z řad zaměstnanců kanceláře se budou studenti setkávat na přednáškách a cvičeních z těchto předmětů.

„Jsem velmi rád, že můžeme naši dlouhodobou spolupráci rozšířit o další formu a podělit se tak se studenty o naše rozsáhlé praktické zkušenosti z řady významných soudních, rozhodčích a insolvenčních řízení,“ vysvětluje Martin Hejný, společník KF Legal.

LOGO VŠE

JAKUB JOSKA ČLENEM ROZKLADOVÉ KOMISE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Společník KF Legal Mgr. Jakub Joska byl opět jmenován členem rozkladové komise České národní banky. Rozkladová komise je poradním orgánem bankovní rady pro přípravu návrhů rozhodnutí bankovní rady České národní banky vydávaných ve správním řízení. Gratulujeme!PF 2019

Kapří šupiny přinášejí štěstí a hojnost.

My zase kvalifikovanou právní oporu.


Krásné svátky a úspěšný nový rok

přeje Váš tým KF Legal.

PF

KF LEGAL NA LLM FAIR PRAGUE

KF Legal se dne 13. 11. 2018 účastnila veletrhu amerických programů LLM v Praze. Při veletrhu měli účastníci příležitost potkat 15 zástupců prestižních univerzit z USA a dozvědět se o jejich programu, včetně nabídky stipendií. Veletrh pořádalo centrum EducationUSA při Komisi J. Williama Fulbrighta v několika městech Evropy a jednou ze zastávek byla i Praha.

Jedním z přednášejících na LLM Fair Prague byl i advokát a partner KF Legal, Martin Hejný, který pro účastníky přednesl prezentaci na téma „Jak se stát právníkem v České republice“.

Více informaci o LLM Fair Prague se můžete dozvědět zde: www.fulbright.cz/akce/llm

MH

JAKUB JOSKA ČLENEM ROZKLADOVÉ KOMISE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Společník KF Legal Mgr. Jakub Joska byl jmenován členem rozkladové komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). V této zodpovědné roli je třeba jak odborníků z akademické obce, tak z aplikační praxe. Gratulujeme!LIBOR ADAMEC VÝKONNÝM ŘEDITELEM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE KF LEGAL

Vedení Advokátní kanceláře KF Legal posílil Libor Adamec, který zde bude zastávat novou pozici výkonného ředitele. Rozšíření vrcholného managementu si vyžádal rychlý růst právní společnosti. Libor Adamec jako výkonný ředitel zužitkuje své zkušenosti z manažerského poradenství, řízení změn ve velkých společnostech a naplno využije také svou hlubokou znalost finančního sektoru. V minulosti pracoval například pro finanční skupiny ČSOB/KBC Group a ČS/Erste Group.

Libor Adamec bude mít na pozici výkonného ředitele v KF Legal na starosti kompletní ekonomické, personální, provozní a marketingové řízení. Věnovat se bude také poradenství partnerům společnosti ve všech zmíněných oblastech. „Jak se náš tým postupně rozrůstal, dospěli jsme spolu s partnery k přesvědčení, že si tato dynamická fáze života naší firmy vyžaduje změnu stylu řízení. Rozhodli jsme se angažovat profesionála, který by nejen uvolnil kapacity nás společníků od provozních záležitostí, ale zejména nám pomohl s finančním plánováním, s personálními záležitostmi či marketingem. Z toho, že budeme vnitřně efektivní, budou nepochybně profitovat i naši klienti,“ vysvětluje Jan Kořán, společník Advokátní kanceláře KF Legal.

Libor Adamec vystudoval ekonomiku a management na Vysoké škole chemicko- technologické v Praze, kde absolvoval také doktorské studium a následně vyučoval strategické řízení. Před vstupem do Advokátní kanceláře KF Legal získával zkušenosti s podporou top managementu ve finančnictví, pojišťovnictví, kde se rovněž podílel na konkrétních strategických rozvojových a transformačních projektech, a to od jejich návrhu, až po implementaci.

Ve volném čase se věnuje rodině, charitativním projektům a rád cestuje. Je ženatý a má syna.


KF LEGAL PARTNEREM GLOBAL LEGAL GROUP V OBLASTI ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ

V KF Legal se dlouhodobě zaměřujeme na problematiku finančního práva, zejména pak na otázky spojené s právem investičních společností a fondů, kapitálového trhu a bankovnictví. S potěšením jsme proto spolupracovali na vytvoření Mezinárodního srovnávacího průvodce pro alternativní investiční fondy 2018 publikovaného prostřednictvím Global Legal Group. Tento praktický průvodce poskytuje komplexní vhled do právního a regulačního prostředí alternativních investičních fondů ve 29 zemích. Společník KF Legal Mgr. Jakub Joska analyzoval pro publikaci situaci v České republice. Průvodce je také obohacen o šest odborných statí zaměřených na aktuální problematiku mezinárodních transakcí.

The International Comparative Legal Guide to: Alterative Investment Funds 2018 je k vaší dispozici zdarma online zde


PŘÍPUSTNOST SOUBĚHŮ FUNKCÍ ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A ZAMĚSTNANCE POTVRZENA NEJVYŠŠÍM SOUDEM

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR vydal dne 11. dubna 2018, pod sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, rozhodnutí, kterým se odchýlil od své dosavadní rozhodovací praxe a uzavřel, že člen statutárního orgánu obchodní korporace může platně uzavřít na výkon své funkce pracovní smlouvu. Doposud totiž zastával názor, že pracovní smlouva s náplní práce, která se překrývá s výkonem funkce statutárního orgánu, tj. výkon činností odpovídajících obchodnímu vedení, je neplatná pro rozpor se zákonem. Vznik, změnu či zánik závazku mezi statutárním orgánem a obchodní korporací nebylo tak možno podřídit režimu zákoníku práce.

Nejvyšší soud ČR tak ve výše zmíněném rozhodnutí dospěl k závěru, že ačkoli výkon funkce statutárního orgánu není závislou prací (jako je tomu v případě pracovního či obdobného poměru), nebrání to členovi statutárního orgánu a obchodní korporaci, aby si ujednali, že se jejich vztah do určité míry bude řídit zákoníkem práce.

Rozhodně to ovšem neznamená, že by člen statutárního orgánu požíval při výkonu funkce ve všech ohledech stejné ochrany jako zaměstnanec. Uzavření pracovní smlouvy mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací na činnosti spadající do tohoto výkonu funkce nezaloží pracovní poměr. Vztah statutárního orgánu a obchodní korporace tak zůstane i nadále vztahem obchodněprávním a ani ujednáními o podřízení se režimu zákoníku práce se nelze odchýlit od některých ustanovení zákona o obchodních korporacích. Ze zákoníku práce se proto použijí jen ta ustanovení, která s ním nejsou v rozporu.


KFL PARTNEREM KONFERENCE INSOLVENCE 2018

Dne 24. května 2018 proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konference „Insolvence 2018 – Insolvence a restrukturalizace v číslech“. Naše advokátní kancelář se již tradičně stala partnerem této akce, na které se sešlo přes 150 účastníků z řad vědeckých pracovníků, studentů a odborníků z praxe. Pořadatelem této akce byla VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka.

Informace o konferenci naleznete zde: www.vyzkuminsolvence.cz


VÝZNAM REVIZNÍCH ZPRÁV PŘI UVÁDĚNÍ VÝROBEN ELEKTŘINY DO PROVOZU

Zprávy o výchozí revizi elektrických zařízení – výroben elektřiny nabyly v souvislosti s uváděním výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu podstatně většího významu, než zřejmě v minulosti kdokoliv očekával. Na „správnosti“ a „věrnosti“ revizních zpráv často závisí zachování licence pro danou výrobnu a také nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Partner KF Legal Jan Kořán se na semináři, který se konal 18. 4. 2018, zabýval zejména obsáhlou judikaturou soudů v oblasti revizních zpráv a závěry, které lze z této judikatury dovozovat pro stávající i teprve budované výrobny elektřiny. Přestože soudy na revizní zprávy kladou vysoké nároky, zároveň platí i to, že po osobě bez technických znalostí lze vyžadovat jen běžnou míru obezřetnosti; finanční investor tudíž nemusí mít odborné znalosti k tomu, aby posoudil nepřesnosti postupu svých dodavatelů. Vždy je proto potřeba detailně posoudit konkrétní okolnosti a řešení přizpůsobit danému případu.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: NOVÝ PRÁVNÍ REŽIM V OSTRÉM PROVOZU

V pátek 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé spíše pod anglickou zkratkou GDPR, které nahradilo směrnici 95/46/ES a tedy i doposud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. I když se v základních rysech podobá dosavadní úpravě, je v mnohém nové nařízení přísnější a podrobnější. Nové nařízení (i) zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů, (ii) zavádí novinky (např. povinnost jmenovat v některých případech pověřence), (iii) posiluje práva subjektu údajů (fyzických osob), (iv) klade důraz na zabezpečení osobních údajů, a především (v) zpřísňuje sankce. Za porušení nového nařízení může příslušný dozorový orgán (v ČR Úřad na ochranu osobních údajů) uložit pokutu až do výše 20 milionů eur (přibližně 500 milionů korun), nebo 4% celosvětového ročního obratu, přičemž při ukládání pokut bude dozorový orgán vždy přihlížet ke krokům, které správce/zpracovatel podniknul ke zmírnění škody, která vznikla subjektu údajů. Pokud někteří správci či zpracovatelé včas nestihli přizpůsobit své postupy při nakládání s osobními údaji nové právní úpravě, musejí tak učinit alespoň dodatečně, což jim lze jedině vřele doporučit.


VÝMĚNA POŠKOZENÉHO FOTOVOLTAICKÉHO PANELU: MODERNIZACE ČI REKONSTRUKCE?

V pondělí 21. 5. 2018 se v hotelu Extol Inn Praha s.r.o. uskutečnil seminář na téma „Modernizace nebo rekonstrukce fotovoltaických elektráren“, organizovaný Vysokou školou báňskou – TU Ostrava a Centrem ENET ve spolupráci se Solární asociací a společností Czech Info Energy. Seminář moderoval partner KF Legal Jan Kořán a své příspěvky přednesli Ing. Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ, Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství MPO, Ing. Vojtěch Jahoda, LL.M., z OTE, doc. Ing. Jiří Míka, CSc. z VŠB – TU Ostrava a JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Předmětem semináře byly otázky spojené s opravami, údržbou, modernizací a rekonstrukcí výroben elektřiny, a to nejenom fotovoltaických, přestože právě v jejich případě vyvstává nejvíce sporných otázek. V některých případech byla totiž i výměna vadných či poškozených FV panelů kvalifikována jako rekonstrukce či modernizace výrobny, a tedy jako nové uvedení výrobny do provozu, s příslušnými negativními dopady na trvání či výši nároku na podporu. Jan Kořán prezentoval názor, že za situace, kdy výměna panelu není rentabilní, nemohou výměny vynucené poškozením, vadou či vandalismem představovat modernizaci nebo rekonstrukci výrobny, a nemohou mít tedy dopad na výši nároku na podporu, nedochází-li ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny. To platí tím spíše, že instalace původních typů panelů již není možná a i z hlediska účelu právní úpravy je smysluplné instalovat za poškozené panely takové panely, které odpovídají současné úrovni technického pokroku.


GDPR PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Dne 15. února 2018 se uskutečnil první z cyklů seminářů k tématu GDPR pro malé a střední podniky, který organizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Za účasti naší advokátní kanceláře na tomto semináři přednášela Mgr. Veronika Hocková, LL.M., advokátka a PhDr. Mgr. Kristýna Onderková, advokátní koncipientka. Ve své přednášce se věnovaly zejména nejdůležitějším změnám, které nové nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/697 (známé pod anglickou zkratkou „GDPR“) přináší a následně posluchače seznámily s dopady do interních procesů společností.


JAK SE PŘIPRAVIT NA ŘEŠENÍ PŘEKOMPENZACÍ U OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ?

V další z řady přednášek na téma tzv. překompenzací Mgr. Jan Kořán, partner naší advokátní kanceláře, přednášel na téma dopadů notifikace podpory OZE Evropskou komisí, postupu řešení překompenzací včetně způsobu provádění kontrol výrobců elektřiny z POZE a možnosti obrany a ochrany investic. Názorný seminář „Vypočtěte si sami jestli budu/nebudu zasažen překompenzací!“ pořádala Česká fotovoltaická asociace, z.s. za partnerství ASEKOL Solar s.r.o. a Advokátní kanceláře KF Legal s.r.o. dne 15. února 2018.


PF 2018

Klidně si užívejte zdobení stromečku a vánoční přípravy.

S řešením Vašich právních záležitostí se na nás můžete spolehnout i v příštím roce.

TÝM KF LEGAL


KONTROLNÍ MECHANISMUS PŘIMĚŘENOSTI PODPORY

V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje legislativní návrh, který má řešit problematiku tzv. nadměrné podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie (tzv. překompenzace) a který má směřovat k možnému omezení nadměrné podpory, a to v případech, kdy bude překročena přípustná hodnota vnitřního výnosového procenta investic. Překročení přípustné hodnoty výnosového procenta investic by mělo být zjišťováno cílenými kontrolami, jejichž výsledkem, v případě pozitivního zjištění, by mělo být omezení výše podpory pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006–2015. Tyto kontroly by se neměly týkat výroben, u nichž součet podpor ve třech po sobě jdoucích letech nepřesáhl 200.000 EUR (přibližně 5, 1 mil. Kč), tedy malých projektů, u nichž objem podpory nepřesahuje částku de minimis. Pro ostatní výrobce elektřiny z podporovaných zdrojů však mohou být dopady řešení tzv. překompenzací velmi závažné. Česká republika tento kontrolní mechanismus připravuje v návaznosti na notifikační rozhodnutí Evropské komise SA.35177 (2014/NN) ze dne 11. června 2014 a SA.40171 (2015/NN) ze dne 28. listopadu 2016, v nichž Evropská komise konstatuje, že jakmile Česká republika uzákoní kontrolní mechanismus přiměřenosti podpory z podporovaných zdrojů energie jehož účelem bude vyloučit riziko nadměrné podpory vyplývající ze souběhu podpor případně z nadhodnocení jednotlivých nákladů zahrnutých do kalkulace výpočtu podpory, bude příslušná provozní podpora za určitých podmínek slučitelná s vnitřním trhem EU. Vývoj tohoto legislativního návrhu sledujeme a konkrétním dopadům na výrobce elektřiny se budeme dále věnovat.


REGULACE V ODVĚTVÍ TEPLÁRENSTVÍ A CENOVÉ KONTROLY DRŽITELŮ LICENCÍ ZE STRANY ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU

Veronika Moudrá, advokátka Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o., ve čtvrtek 30. listopadu 2017 informovala v rámci své přednášky posluchače z oblasti energetiky, zejména pak teplárenství, o aktuálních problémech souvisejících s cenovými kontrolami v oblasti věcně usměrňovaných cen. Věnovala se mj. některým novinkám v oblasti odpovědnosti za přestupky v energetice ve světle nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky, rozhodovací praxi Energetického regulačního úřadu a praxi Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce při provádění cenových kontrol a rovněž právní úpravě tvorby ceny tepelné energie jako takové. Přednáška byla součástí semináře „Regulace v odvětví teplárenství a cenové kontroly držitelů licencí ze strany Energetického regulačního úřadu“, na kterém vystoupili vedle Veroniky Moudré také členové Rady Energetického regulačního úřadu, pracovníci úřadu a odborníci z praxe.


KFL PARTNEREM KONFERENCE INSOLVENCE 2017

Naše advokátní kancelář, v zastoupení jednatele a společníka Mgr. Martina Hejného, opět po roce podpořila mezinárodní vědeckou konferenci INSOLVENCE 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Konference proběhla dne 30. května 2017 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Na konferenci vystoupila řada odborníků z oblasti insolvenční problematiky. Pořadatelem této akce byla VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Tiskovou zprávu naleznete zde: http://fph.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/wp-content/uploads/2015/01/TZ032017-Konference-VSE.pdf


ZMĚNY V ENERGETICKÉ LEGISLATIVĚ, OTÁZKA TZV. PŘEKOMPENZACÍ PODPORY OZE

Dne 25. října 2017 se uskutečnil seminář „Přístup ERÚ k provádění kontrol OZE v následujícím období, vazba na licence, chystané změny v energetické legislativě“, za účasti členů Rady Energetického regulačního úřadu a odborníků z praxe. Společník Mgr. Jan Kořán se ve své přednášce na tomto semináři věnoval zejména problematice připravovaných změn zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, které se budou týkat tzv. překompenzací a způsobů, jimiž může být přehodnocována výše podpory vyplácená výrobcům energie z obnovitelných zdrojů energie.


NOVÉ POVINNOSTI PRO EMITENTY ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) svým dopisem uveřejněným na svých webových stránkách a rozeslaným emitentům upozornil na nové povinnosti pro emitenty zaknihovaných cenných papírů. Ty souvisejí zejména s tím, že má CDCP povinnost vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), provádět identifikaci a kontrolu emitentů, na základě níž požaduje po emitentech vyplnění tzv. AML dotazníku. Lhůta pro vyplnění dotazníku je do konce roku 2017.

Novou povinností dopadající na emitenty zaknihovaných cenných papírů je mít platný Legal Entity Identifier (LEI kód). Jedná se o 20místný kód, jehož základním smyslem je celosvětově unikátně identifikovat právnické osoby. V případě, že emitent tento identifikátor zatím přidělen nemá, je povinen podat žádost o přidělení LEI kódu, a to elektronicky prostřednictvím stránek CDCP (příp. jiné autority), uhradit poplatek ve výši 1.875,- Kč a mít LEI kód přidělen nejpozději do 30. 11. 2017.

Emitent je rovněž povinen sdělit CDCP číslo bankovního účtu emitenta CDCP (v případě, že doposud sděleno nebylo). Jedná se konkrétně o číslo bankovního účtu, z něhož emitent hradí faktury za poplatky. Pro splnění dané povinnosti je nutné vyplnit formulář Žádost emitenta o zápis změny údajů o emitentovi do evidence emise, který je dostupný na stránkách CDCP, a následně jej odeslat CDCP na e-mail: emitent@pse.cz.


"NEWS"

Společník kanceláře Mgr. Jan Kořán se dne 22. února 2017 zúčastnil panelové diskuse na téma Montáž elektroměrů ve vazbě na výši přiznání podpory, nadvýroba fotovoltaických elektráren, kontroly SEI a ERÚ, kde přednesl přednášku na téma uvádění FVE do provozu na přelomu let 2010 a 2011. V návaznosti na poslední judikaturu se zabýval zejména podmínkami, které FVE musela splnit do konce roku 2010 k tomu, aby mohla být považována za uvedenou do provozu v roce 2010 a získala tak podporu obnovitelných zdrojů ve výši určené pro zdroje uvedené do provozu do konce roku 2010. V panelové diskusi vystoupili mj. předsedkyně ERÚ Ing. Vitásková, místopředseda ERÚ Ing. Noveský či Ing. Portužák z VŠB Ostrava.PF 2017

Plno příjemných překvapení v roce 2017! Ta nepříjemná vyřešíme rádi za Vás...

Krásné svátky a úspěšný nový rok přeje celý tým Advokátní kanceláře KF Legal s.r.o.


AK KF LEGAL ČLENEM MEZINÁRODNÍ SÍTĚ ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ IURISGAL

Advokátní kancelář KF Legal může s hrdostí oznámit, že se dne 24. května 2016 stala součástí prestižní mezinárodní sítě advokátních kanceláří IURISGAL. Jedná se o první a dosud jedinou existující globální síť advokátních kanceláří, jejímž hlavním komunikačním jazykem je španělština.

Členy sítě IURISGAL jsou přední advokátní kanceláře střední velikosti, které jsou schopny garantovat svým klientům kvalitní právní služby a umožňují profesionální komunikaci ve španělském jazyce. Síť IURISGAL má nyní téměř 40 členů a je přítomna na všech pěti světových kontinentech, zároveň se jedná o exkluzivní síť, neboť v každém státě (s výjimkou velkých států jako jsou USA, Rusko a Čína) může být součástí této sítě pouze jedna advokátní kancelář, v rámci České republiky je Advokátní kancelář KF Legal jediným členem sítě.

Spolupráci se sítí IURISGAL v rámci Advokátní kanceláře KF Legal zajišťuje advokát Mgr. Tomáš Láska, který je specializován na poradenství klientům ze španělsky mluvících zemí.

V návaznosti na zahájení spolupráce se Mgr. Tomáš Láska zúčastnil společného ročního setkání členů sítě IURISGAL, které se uskutečnilo ve dnech 3. a 4. června 2016 v Madridu.

Program setkání byl velmi intenzivní a zahrnoval kromě společenských akcí rovněž pracovní setkání se členy podnikatelského sdružení AEGAMA (Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid) v sídle Casa de Galicia en Madrid, včetně individuálních rozhovorů se zainteresovanými podnikateli z tohoto sdružení, společnou návštěvu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo), jakož i přijetí ze strany vedení profesní organizace sdružující advokáty ve Španělsku (Consejo General de la Abogacía Española, obdoba České advokátní komory).

Lze doplnit, že spolupráce s partnery ze sítě IURISGAL výrazně rozšiřuje možnosti Advokátní kanceláře KF Legal při poskytování právních služeb klientům, jejichž činnost má globální přesah, zejména pak pro klienty, jejichž zájmová oblast zahrnuje španělsky mluvící země.

webové stránky sítě IURISGAL: www.iurisgal.com


SPOLUAUTORSTVÍ NA KOMENTÁŘI K ENERGETICKÉMU ZÁKONU

Dne 3.11.2016 vyšel komentář k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, neboli zkráceně a uživatelsky přívětivěji – energetický zákon.

Jsme hrdí na to, že spoluautorem tohoto vůbec prvního komentáře k Energetickému zákonu po 15ti letech jeho účinnosti je i partner naší advokátní kanceláře Mgr. et Mgr. Jan Kořán. Komentář velice podrobně zpracovává výkladově obtížné části zákona a snaží se čtenáři nabídnout i výčet relevantní judikatury, která je použitelná i po rekodifikaci soukromého práva.

Celá publikace, jejíž obsah tvoří 1492 stran, je k dostání v elektronické i tištěné podobě.

Křest knihy se konal v reprezentačních prostorách MPO.


PODPORUJEME DOBROU VĚC

Naše advokátní kancelář KF Legal byla již po několikáté partnerem soutěže Nápad roku organizované společností Podpora rozvoje podnikání s.r.o. Je nám potěšením být součástí projektu, který má smysl a podporuje dobrou věc.

Nápad roku se zaměřuje na rozvoj aktivit studentů a schopných podnikatelů s dobrými nápady, kteří nemají dostatečné prostředky pro jejich realizaci. Soutěž tak vytváří prostředí vhodné pro rozvoj nových nápadů ze všech směrů lidské tvořivosti a podnikavosti. Jsme rádi, že naše advokátní kancelář jako jediná z partnerů zabývajících se právní problematikou může být nápomocna všem, kteří se soutěže účastní a zároveň mentorovat ty subjekty, jejichž nápady se v soutěži umístí na prvních příčkách.

Jedním z členů poroty byl společník KFL Mgr. Jakuba Joska, který byl také součástí vyhlášení vítězů a předávání cen.

Těšíme se na další ročník soutěže Nápad roku a doufáme, že tak jako v předešlých ročnících nebude o skvělé myšlenky nouze!

Více informací můžete najít zde.


KFL - partnerem konference INSOLVENCE 2016

Naše advokátní kancelář, v zastoupení jednatele a společníka Mgr. Martina Hejného, opět podpořila mezinárodní vědeckou konferenci INSOLVENCE 2016 pořádanou 26. dubna 2016 v kongresovém sále ČNB.

Tématem bylo zhodnocení insolvence za uplynulých 10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona - jaké přinesl pozitiva a jaká negativa a také jaké změny přinese jeho novela. Pořadatelem této akce byla opět VŠE v Praze ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence.


ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ BY MĚL ZAJÍMAT I OBCE

Do únorového čísla odborného časopisu Moderní Obec přispěl svým zamyšlením nad problematikou připravovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností i společník naší kanceláře Mgr. Josef Fiřt.

Dva nové odpadové zákony – zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností představují průlomovou právní úpravu, kterou chce ministerstvo životního prostředí nově komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství. Podle věcného návrhu má zákon o VUŽ upravovat práva a povinnosti osob při nakládání s vybranými výrobky v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem. Mezi vybrané výrobky mají spadat elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Zákon by měl vycházet z principu rozšířené odpovědnosti výrobce a stanovit povinnosti výrobcům s cílem ekologického nakládání s výrobky na konci jejich životnosti. Výdaje na nakládání s těmito typy výrobků ponesou výrobci.

Zásadní změnou by mělo být zavedení zjednodušeného odpadového režimu. Nově se elektrozařízení stane odpadem se zjednodušeným odpadovým režimem již jeho předáním na místo zpětného odběru. K provozování míst zpětného odběru nebude dále vyžadováno povolení krajského úřadu. Je otázkou, jak se s koncepční změnou vypořádají obce, které doposud mohly pro výrobce a kolektivní systémy sbírat vysloužilé výrobky ve sběrných dvorech či v kontejnerech zcela mimo odpadový režim.

Hojně diskutovanou otázkou je nová povinnost prodávat VUŽ prostřednictvím komoditní burzy. Toto ojedinělé řešení se jeví jako nesystémové a značně nákladné. Mohlo by vést k vyloučení regionálních zpracovatelů a chráněných dílen z procesu recyklace elektroodpadu a mít negativní vliv na zaměstnanost v regionech. Navrhované ukládání povinných výběrových řízení formou veřejné soutěže jde nad rámec směrnice i obdobných úprav a nemá v EU obdoby. Můžeme říci, že ministerstvo životního prostředí kráčí z jednoho extrému, kdy zde dosud existuje na poli kolektivních systémů naprostá volnost, do extrému druhého, totiž do určité přeregulace. Pokud MŽP stanoví na straně jedné požadavky na soutěž mezi provozovateli kolektivních systémů, tak by na straně druhé mělo zabezpečit, aby tito provozovatelé skutečně zajistili sběr elektroodpadu i v těch nejmenších obcích a sběry tak nebyly v některých případech vykazovány jen na papíře. Dále také nesmí dopustit, aby minimalizace nákladů u některých provozovatelů kolektivních systémů měla negativní dopad na kvalitu sběru a recyklace. Zákon by měl dále stanovit povinné procento elektroodpadu předávaného chráněným dílnám.


PF 2016

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ ROK 2016

VÁM ZE SRDCE PŘEJE

TÝM KF LEGAL


ČNB

Jednou z posledních aktualit letošního roku je informace, že …

bankovní rada ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY jmenovala 3. prosince 2015 členem rozkladové komise ČNB společníka naší advokátní kanceláře pana Mgr. Jakuba Josku pro celý nadcházející rok 2016.


Rok 2016 přinese významné změny v evropské právní úpravě ochranných známek

Evropský parlament schválil v úterý 15. prosince 2015 balík navrhovaných změn týkajících se ochranných známek. Jedná se o nejzásadnější změny v unijním právu ochranných známek od roku 1996, kdy začal fungovat systém komunitární známkové ochrany. Schválené změny spočívají jak v revizi stávajícího nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (CTMR), tak i v nové směrnici, prostřednictvím které má dojít k přiblížení právní úpravy ochranných známek v členských státech.

Mezi nejdůležitější novinky patří následující:

* Označení, které může tvořit ochrannou známku Společenství, nově nemusí být schopné grafického ztvárnění, půjde např. o zvuky, vůně nebo chutě.

* Změny (snížení) poplatků za přihlašování a obnovování ochranných známek Společenství spočívají zejména v možnosti registrovat ochrannou známku pouze pro jednu třídu výrobků nebo služeb.

* Změny týkající se možnosti zabavení padělaného zboží i v případě, že zboží nebylo určeno pro EU.

* Změny týkající se struktury a správy Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), jenž se bude po novém jmenovat Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

* Ochranná známka Společenství se bude po účinnosti přijatých změn jmenovat ochranná známka Evropské unie.

Výše uvedené změny představují jenom demonstrativní výčet nejvýznamnějších novinek, které Evropský parlament přijal s cílem modernizace systému ochranných známek v EU. Úplné znění navrhovaných změn CTMR je k dispozici zde, úplné znění návrhu nové směrnice lze nalézt zde.


VODAFONE NÁPAD ROKU 2015

Více o výsledcích soutěže, kterou každoročně podporujeme, můžete naleznout zde.


16. ročník konference - Odpady a obce 2015

Ve dnech 10. a 11. června se partner kanceláře Jan Kořán zúčastnil konference Odpady a obce 2015, která se konala v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Na konferenci se tradičně scházejí zástupci obcí a měst, veřejné správy a široké odborné veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady.

Jan Kořán zde přednesl příspěvek na téma možností využití tzv. „in-house výjimky“ obcemi jak podle současného zákona o veřejných zakázkách, tak podle připravované nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek. V průběhu druhého dne pak spolumoderoval panelovou diskusi, jejímž předmětem byla problematika výkupu kovových odpadů.


Mezinárodní konference Zpětný odběr

Dne 19. května 2015 se partner advokátní kanceláře Jan Kořán zúčastnil v Žofínském paláci slavnostního pátého ročníku mezinárodní konference Zpětný odběr. Více než čtyři stovky posluchačů zde oslavily 10 let od začátku recyklace elektrospotřebičů v České republice.

Téma konference se tedy logicky nabízelo. Jakou pouť urazil zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice a v zahraničí? Jsou současná pravidla nastavena správně a účelně? Jan Kořán vystoupil spolu s významnými tuzemskými a zahraničními hosty v rámci odpolední panelové diskuze, v jejímž rámci byly mj. hodnoceny výsledky zpětného odběru za posledních deset let a možnosti dalšího vývoje.


INSOLVENCE 2015 - KF Legal partnerem konference

14. dubna 2015 se na půdě České národní banky uskutečnila tradiční mezinárodní vědecká konference INSOLVENCE 2015 na téma: Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi, na které vystoupila řada osobností z praxe. Tuto akci opět srdečně podpořila naše advokátní kancelář.

Více informací můžete najít zde a zde.


Nápad roku 2015

8. ročník soutěže Vodafone Nápad roku 2015 opět podporujeme a těšíme se na letošní chytré a zajímavé nápady!

Více na: http://www.napadroku.cz/


KF Legal se opět stala hlavním partnerem edice ÚZ, tentokrát č. 1073


Článek "Katalogové podvody" v deníku PRÁVO / NOVINKY.CZ

Mgr. Jan Kořán se v lednu vyjádřil pro deník Právo.

Více informací můžete najít zde.


Všem našim bývalým, stávajícím i budoucím klientům přejeme šťastný a úspěšný rok 2015!


Článek v Marketing & Media

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. se koncem listopadu vyjádřila pro odborný týdeník Marketing & Media ke sporu českých televizí se streamovací službou TV4you, za kterou stojí bývalý ředitel České televize a exministr kultury Jiří Balvín. V této kauze tuzemským televizím vadí, že provozovatel aplikace TV4you nabízí uživatelům internetový přenos jejich televizního vysílání, a to bez jejich výslovného souhlasu. Partner kanceláře Josef Fiřt k tomu uvedl, že dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) autorského zákona má vysílatel, tedy televize, právo na sdělování vysílání veřejnosti. Toto právo vysílatele se přitom vztahuje na jakýkoli přenos vysílání po drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání přes internet. K dalšímu sdělování tohoto vysílání veřejnosti je třeba svolení vysílatele. I ve světle uvedeného vydal soud předběžné opatření, dle kterého má TV4you vyřadit programy Primy ze své nabídky.

Více informací můžete najít zde.


The Czech-Saudi Business Forum

5. listopadu 2014 v paláci Žofín v Praze proběhlo první ČESKO-SAÚDSKÉ OBCHODNÍ FÓRUM a jedním z partnerů akce byla i naše advokátní kancelář. Na konferenci nechyběla ani účast a prezentace Mgr. Jakuba Josky, jednoho ze společníků KF Legal.

Více informací můžete najít zde.


Nahrávka telefonního hovoru jako důkaz v řízení o správním deliktu

Ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo publikováno rozhodnutí čj. 8 Afs 40/2012 - 68 ze dne 31.10.2013, upravující doposud judikaturou nejednotně řešenou otázku přípustnosti využití nahrávky telefonního hovoru jako důkazu v řízení o správním deliktu. V judikovaném případu byl bez souhlasu druhé strany nahraný telefonní hovor připuštěn jako důkaz k prokázání toho, zda byly uzavřeny a plněny zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej, které mohly vést k narušení hospodářské soutěže (ve smyslu § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Jak zdůrazňuje Nejvyšší správní soud, je z důvodu střetu ústavně chráněných zájmů, a sice zájmu na ochranu soukromí a osobnostních práv účastníků telefonního hovoru a zájmu společnosti na objasnění a potrestání deliktního jednání (k čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), třeba vždy posoudit zda nepřekračuje pořízení takovéto nahrávky přijatelnou míru zásahu do základních práv. V daném případě bylo konstatováno, že jelikož nahrávka nebyla pořízena z iniciativy správního orgánu, nevznikla v rámci trvalejšího monitoringu aktivit stěžovatele, nebyla použita k jinému účelu než prokázání deliktního jednání, nebyla zveřejněna a vůči stěžovateli nemohla vyvolat difamující účinek a vzhledem k tomu, že pouze podporuje skutková zjištění vyplývající z jiných důkazů, je její použití v řízení o správním deliktu jako důkazu přípustné.

Na konečné potvrzení významu tohoto rozsudku pro budoucí rozhodovací praxi českých soudů, je však třeba ještě vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu, který se jím v rámci podané ústavní stížnosti bude dále zabývat.


Nápad roku 2014

Do 7. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2014, jejíž vyhlášení proběhlo 4. června 2014, se přihlásilo celkem 153 podnikatelských projektů. Naše advokátní kancelář tuto akci opět podpořila a jedním z porotců soutěže byl společník Mgr. Jakub Joska.

Více informací můžete najít zde.


NOZ a první praktické zkušenosti s aplikací NOZ v energetické praxi

I pro oblast energetiky jsou klíčové změny ve smluvních vztazích, které přinesl nový občanský zákoník (NOZ). Asociace energetických manažerů proto uspořádala odborný seminář na téma vlivu NOZ na smluvní vztahy v energetice. Diskutována byla problematika dopadů NOZ na nové i na dříve uzavřené smluvní vztahy, rizika plynoucí z nové úpravy a doporučení týkající se uzavírání smluv v energetice. Mgr. Jan Kořán, partner KF Legal, zde vystoupil s přednáškou na téma „Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv podle NOZ“, ve které se soustředil zejména na problematiku uzavírání smluv v energetice se spotřebiteli, práv spotřebitelů podle energetického zákona a podle NOZ a na otázky související se změnami obchodních podmínek a cenových ujednání se spotřebiteli i ostatními zákazníky. Semináře se účastnili zástupci významných energetických společností, Energetického regulačního úřadu a dalších orgánů státní správy a širší odborná veřejnost.


KF Legal podpořila konferenci „Insolvence 2014 – hledání cesty k vyšším výnosům“

KF Legal se jako advokátní kancelář, která se dlouhodobě profiluje v oblasti insolvenčního práva, stala partnerem konference „Insolvence 2014 – hledání cesty k vyšším výnosům“. Tuto mezinárodní konferenci pořádala dne 20.5.2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky pod záštitou rektorky VŠE v Praze prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Konferenci zahájil guvernér ČNB Miroslav Singer a vystoupili zde další řečníci z řad uznávaných odborníků v dané oblasti.


KF Legal na konferenci „Obaly 2014“

V březnu 2014 se uskutečnila konference „Obaly 2014“, která se podrobně zabývala problematikou obalů a jejich zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů, zejména pak obalovou legislativou EU a její implementací, prevencí vzniku obalových odpadů, recyklací odpadů z obalů a dalšími důležitými otázkami obalové problematiky. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem i partner KF Legal Mgr. et Mgr. Jan Kořán, který se dlouhodobě zabývá právem životního prostředí a energetickým právem.


KF Legal hlavním partnerem edice ÚZ č. 975 - Cenné papíry, kapitálový trh a investiční společnosti a fondy

S ohledem na dlouhodobé a intenzivní právní poradenství poskytovatelům finančních služeb přijala KF Legal nabídku nakladatelství Sagit a.s. a stala se hlavním partnerem svazku č. 975 edice ÚZ (úplné znění) pro titul Cenné papíry, kapitálový trh a investiční společnosti a fondy.

Příloha


KF Legal partnerem Acquisition International

KF Legal se stala partnerem prosincového čísla Acquisition International. Tento ve Velké Británii vydávaný magazín se zaměřuje na globálně zajímavá businessová témata. KF Legal v citovaném čísle představila svůj pohled na aktuální vývoj fondového podnikání v ČR.

Příloha


ZVÝŠENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ

Dne 26. 6. 2013 vydala vláda nařízení č. 180/2013, jímž schválila změnu nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Novela nařízení vlády je doprovodným předpisem k novele obchodního zákoníku (zákon č. 179/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) zavádějící přísnější regulaci lhůt splatnosti. Oba předpisy implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

Výše úroku z prodlení tedy nově ročně odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

Nařízení dále nově stanoví minimální výši nákladů spojených s uplatňováním pohledávky. Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle jiného zákona dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky 1 200 Kč (směrnice vyžaduje minimálně 40 eur). Tato částka tvoří příslušenství pohledávky a není podmíněna případným soudním řízením.


ZMĚNA FORMY VÝKONU ADVOKACIE

Od 1.1.2013 jsme změnili formu výkonu advokacie na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Důvodem této změny je zejména posílení partnerské struktury naší advokátní kanceláře o Mgr. Martina Hejného a Mgr. Jakuba Josku a zavedení nových organizačních opatření s cílem rozšířit rozsah právních služeb, které poskytujeme našim klientům.


NOVÉ SÍDLO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Od 28. 5. 2012 se nachází Kořán a Fiřt, advokátní kancelář, na nové adrese:

Opletalova 1015/55

110 00, Praha 1

Těšíme se na setkání v novém!

Kořán a Fiřt, advokátní kancelář


ÚSTAVNÍ SOUD ZAMÍTL ÚSTAVNÍ STÍŽNOST TÝKAJÍCÍ SE TZV. SOLÁRNÍ DANĚ

Dne 16. května 2012 vydal Ústavní soud nález sp. zn. Pl. ÚS 17/11, kterým zamítl návrh na zrušení ustanovení § 7a až 7i, § 8 v části „s výjimkou kontroly odvodu a jeho správy“ a ustanovení čl. II., bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OZE“), jakož i dalších ustanovení zákonů týkajících se dalších daňových otázek vztahujících se k výrobě elektřiny z fotovoltaických elektráren. Návrh směřoval především proti odvodu z elektřiny ze solárního záření (tzv. solární dani), který byl zaveden na období do konce roku 2013. Navrhovatelé namítali rozpor s právem vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod („LZPS“), s právem na ochranu proti zásahu do pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu

Více informací můžete najít zde.