NÁŠ TÝM

Jan Kořán

MGR. ET MGR. JAN KOŘÁN, advokát a společník– energetické právo
– právo životního prostředí
– ochodní právo

jan.koran@kf-ak.cz

Jan Kořán se ve své praxi dlouhodobě specializuje na oblast energetického práva, práva životního prostředí, na obchodní právo a na problematiku hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě zabývá problematikou společenstevního a koncernového práva a právní podporou členů orgánů obchodních společností.

Jan Kořán souběžně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a bakalářské a magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie).

V letech 1998-2007 působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina, nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek jako advokát. Od roku 2001 je advokátem zapsaným u České advokátní komory.

Od roku 1998 se v oblasti životního prostředí zabývá zejména právní úpravou nakládání s odpady a s obaly, kde se podílel i na legislativních pracích. Pravidelně řeší nejrůznější otázky související s energetikou, podporou obnovitelných zdrojů energie či úložišti radioaktivního odpadu. Klienty zastupuje v řízeních před soudy a správními orgány (ERÚ, MŽP, ČIŽP, atd.).


specializace – energetické právo
– právo životního prostředí
– obchodní právo
jazyky němčina
angličtina


Josef Fiřt

MGR. ET MGR. JOSEF FIŘT, LL.M., advokát a společník– obchodní právo
– autorské právo
– energetické právo

josef.firt@kf-ak.cz

Josef Fiřt po úspěšném absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor právo) pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity v Pasově a v roce 2001 toto postgraduální studium zakončil získáním akademického titulu LL.M. (Magister Legum) se specializací na oblast autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví. V roce 2014 dále zdárně ukončil magisterské studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (obor teologické nauky) se zaměřením mj. na církevní právo.

V letech 1998-2007 působil v Advokátní kanceláři Kříž a Bělina, nejprve jako praktikant (paralegal), po návratu ze studia v SRN jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2004) jako advokát.

Převážná část agendy Josef Fiřta je dlouhodobě tvořena obchodněprávní problematikou, energetickým právem, právem autorským a právy k duševnímu vlastnictví, správním právem, katastrálním právem, právem nemovitostí a právem hospodářské soutěže.

Během své více než desetileté praxe se Josef Fiřt v odvětví obchodního práva podílel na řadě právních auditů (due diligence) pro nejvýznamnější strojírenské a energetické společnosti, a to nejen na území České republiky, kdy bylo zkoumáno celkové právní postavení auditovaných osob.

V oblasti práva autorského a práv k duševnímu vlastnictví, ve které je činný již od roku 2001, se Josef Fiřt především zabývá smluvní agendou, kdy jednak vypracovává podle přání klientů konkrétní autorské, licenční smlouvy a posudky a jednak se účastní celé řady významných (i mezinárodních) transakcí. Dále má bohaté zkušenosti se zápisem českých ochranných známek, mezinárodních ochranných známek i známek Evropských společenství a řešením sporů z ochranných známek.

Další specializací Josefa Fiřta je právo hospodářské soutěže, a to především problematika zneužívání dominantního postavení, kdy jednal v řadě řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V poslední době se Josef Fiřt stále intenzivněji věnuje na úseku energetického práva problematice unbundlingu, a to jak v oblasti elektroenergetiky, tak i plynu. Stranou zájmu nezůstává ani obor teplárenství, kde se Josef Fiřt věnuje především právům a povinnostem držitelů licence na výrobu a rozvod tepelné anergie.

Své zkušenosti z několikaletého působení ve funkci místopředsedy výboru společenství vlastníků jednotek zúročuje Josef Fiřt v oblasti katastrálního práva a práv k nemovitostem. Jedná se především o sepisování kupních, darovacích a jiných smluv, návrhů na vklad do katastru nemovitostí a související agendu.

Josef Fiřt má rovněž bohaté zkušenosti s právem procesním, neboť se účastnil desítek úspěšných soudních řízení, a to jak jako advokát strany žalované, tak jako advokát na straně žalobce.

Josef Fiřt byl činný i jako šéfredaktor časopisu Lege Artis (odborného časopisu pro právníky). Dále se též věnuje přednáškové činnosti, a to jak v komerční sféře (zejména v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, kdy vede odborné semináře pro managery ve významných podnicích), tak na akademické půdě, kdy přednáší pro studenty vysokých škol.


specializace – obchodní právo
– autorské právo
– právo hospodářské soutěže
jazyky němčina
angličtina


Jakub Joska

MGR. JAKUB JOSKA, advokát a společník– finanční právo
– právo veřejných zakázek
– procesní právo

jakub.joska@kf-ak.cz

Jakub Joska je absolventem Právnické fakulty University Karlovy a advokátem pak od roku 2004.

Ve své praxi se Jakub Joska dlouhodobě specializuje na finanční právo, právo veřejných zakázek a procesní právo.

V oblasti finančního práva se Jakub Joska zaměřuje především na právo investičních společností a fondů. Od roku 2006 se významně podílel zejména na reálném rozvoji sektoru non UCITS fondů v České republice.

Jakub Joska patří v oblasti fondů kvalifikovaných investorů a jejich správců k odborníkům s největšími praktickými zkušenostmi. Založil pět investičních společností a desítky fondů všech typů a forem. Jakub Joska má rovněž bohaté zkušenosti z licenčních i sankčních řízení týkajících se subjektů kapitálového trhu (obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů i bank). Dále se Jakub Joska podílel například na získání bankovní licence či schválení nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry.

Zkušenosti získal také při zastupování dvou nejvýznamnějších globálních poskytovatelů ekonomických informací ve správním řízení vedeném příslušných regulátorem.

Jakub Joska je členem dozorčí rady Czech Republic for Finance (www.crff.cz) a zástupcem kanceláře v Asociaci pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR).

Vedle finančního práva má Jakub Joska rozsáhlé praktické zkušenosti s procesy zadávání veřejných zakázek, ať již jako zástupce zadavatele a administrátor předmětného zadávacího řízení, nebo jako zástupce uchazeče revidující formální správnost nabídky dodavatele a současně dohlížející na řádný postup zadavatele. Jakub Joska rovněž zastupoval uchazeče i zadavatele v řízení před ÚOHS.

Jakub Joska hovoří anglicky.


specializace – finanční právo
– právo veřejných zakázek
– procesní právo
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. MARTIN HEJNÝ, advokát a společník– litigace a insolvence
– obchodní právo
– právo kapitálového trhu

martin.hejny@kf-ak.cz

Martin Hejný je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Úspěšně absolvoval v roce 1998 magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo). Již při studiu přitom získával právní praxi jako právní student u advokátní kanceláře Procházka Randl Kubr a partneři.

V letech 1999 - 2012 působil v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout, a to nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem (2004) jako advokát a posléze jako společník. Od roku 2012 působí v rámci KF Legal.

Během své praxe se Martin Hejný dlouhodobě zaměřuje především na agendu civilního soudního řízení včetně řízení insolvenčního, korporačního a obchodního práva a na právo kolektivního investování.

V rámci sporné agendy zastupuje Martin Hejný významné české i zahraniční subjekty finančního trhu, a to jak v aktivních, tak i pasivních sporech. Přitom se věnuje zejména problematice vymáhání pohledávek a zajišťovacích nástrojů. Ve své praxi přitom řešil řadu specifických soudních sporů týkajících se např. bankovních akreditivů, bankovních záruk a postupování pohledávek. Velkou část agenty Martina Hejného představuje zastupování subjektů v rámci insolvenčních řízení, a to v celém jeho procesu (insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek, uplatňování práv zajištěných věřitelů, zastupování ve věřitelských orgánech, obrana proti šikanózním návrhům atd.).

V rámci korporačního práva se Martin Hejný věnuje zakládání obchodních společností, jakož i dalšímu korporačnímu fungování společností (valné hromady, rozhodování jediného společníka, převody podílů ve společnostech, vnitřní předpisy společností atd.). V oblasti práva obchodního pak poskytuje Martin Hejný právní služby zejména ve smluvní agendě, a to jak v běžných odběratelsko-dodavatelských vztazích, tak i ve specifickém a velmi se rozvíjejícím oboru, kterým je IT právo.

Významným oborem působnosti Martina Hejného je i právo kapitálového trhu. V tomto směru získal bohaté zkušenosti při poskytování právních služeb subjektům kolektivního investování a obchodníkům s cennými papíry. Podílel se na získání řady licencí investičních společností, investičních fondů, podílových fondů a působil i při přelicencování obchodníka s cennými papíry. Martin Hejný má zkušenosti ze zastupování v řízeních před Českou národní bankou i ze zastupování subjektů kapitálového trhu před soudy. Martin Hejný má rozsáhlé zkušenosti ve zpracování interních dokumentů subjektů kapitálového trhu a při jejich právních auditech.

Martin Hejný dlouhodobě působil v rámci Asociace pro kapitálový trh (AKAT) jako člen odborných skupin.


specializace – litigace a insolvence
– obchodní právo
– právo kapitálového trhu
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. VERONIKA MOUDRÁ, advokátka– správní právo
– právo životního prostředí
– energetické právo

veronika.moudra@kf-ak.cz

Veronika Moudrá je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Magisterské vzdělání s prospěchem „výborným“ získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996). V roce 1997 absolvovala půlroční kurs skotského práva na University of Edinburgh (Skotsko).

V průběhu studia působila jako praktikant (paralegal) v pražské pobočce kanceláře Altheimer & Gray. V letech 1995 – 1999 pracovala v právním oddělení banky Citibank a.s., poté v právním oddělení pražské pobočky holandské banky ABN AMRO Bank N.V. Po krátké koncipientské praxi v pražské advokátní kanceláři složila advokátní zkoušku a vedla vlastní advokátní kancelář.

V roce 2010 posílila tým advokátů v KF Legal.

Pracovní náplň Veroniky Moudré tvoří zejména občanskoprávní smluvní agenda, občanskoprávní spory, insolvence, dále pak správní právo, energetické právo a právo životního prostředí. Vedle právního poradenství v souvislosti se správními řízeními vedenými u Energetického regulačního úřadu a České inspekce životního prostředí úročí své zkušenosti nabyté praxí v bankovnictví; v současné době se soustředí zejména na problematiku ochrany práv věřitelů v insolvenčním řízení.


specializace – správní právo
– právo životního prostředí
– energetické právo
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. BARBORA CHALAŠOVÁ, advokátka– právo kapitálového trhu
– obchodní právo
– rodinné právo

barbora.chalasova@kf-ak.cz

Barbora Chalašová je spolupracující advokátka, zapsána u České advokátní komory pod reg. č. 11477.

Magisterské vzdělání v oboru „Právo a právní věda“ získala na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kterou absolvovala v roce 2002. Zkušenosti v advokacii získávala již během studia a následně v průběhu koncipientské praxe. V letech 2004–2006 působila současně jako compliance officer pro společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., která je obchodníkem s cennými papíry. Od roku 2007 působila jako spolupracující advokátka ve Vyroubal Krajhanzl Školout, advokát kancelář, s.r.o. Od roku 2012 spolupracuje s KF Legal.

Její specializací je právo cenných papírů a kapitálového trhu, zejména pak problematika kolektivního investování, dále pak obchodní právo, zejména pak právo korporační, dále právo směnečné, rodinné právo a občanské právo hmotné i procesní.

V oblasti činnosti investičních společností, fondů a obchodníků s cennými papíry se podílela na řadě řízení o udělení povolení či souhlasu ČNB, ale i na zastupování klientů v řízeních sankčních. Podílí se také na poskytování poradenství stran činnosti klientů z řad investičních společností, fondů a obchodníků s cennými papíry, jimž poskytuje rovněž služby vnitřního auditora.

specializace – právo kapitálového trhu
– obchodní právo
– rodinné právo
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. MARTINA KŘIŽKOVÁ, advokátka– veřejné zakázky
– pracovní právo
– občanské právo, zejm. duševní vlastnictví a nemovitosti

martina.krizkova@kf-ak.cz

Martina Křižková v roce 2010 absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (obor Právo a právní věda). V letech 2008-2012 působila ve Vyroubal Krajhanzl Školout, advokát kancelář, s.r.o., nejprve jako praktikant (paralegal) a od roku 2010 jako advokátní koncipientka. Od července 2012 byla Martina Křižková koncipientkou a od dubna 2014 je advokátkou v KF Legal.

Ve své praxi Martina Křižková poskytuje právní služby zejména v oblasti veřejných zakázek, a to nejen pro zadavatele, když působí jako právní poradce významným subjektům z oblasti veřejného sektoru – např. ústředním orgánům státní správy, územním samosprávným celkům, ale i dodavatelům, kteří se účastní zadávacích řízení na veřejné zakázky – např. v oblasti stavebnictví a zdravotnictví a farmacie. Martina Křižková rovněž zastupuje klienty v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V oblasti práva duševního vlastnictví se Martina Křižková specializuje zejména na právo autorské. Podílela se na řadě projektů v oblasti implementace a poskytování software a přípravě související komplexní smluvní dokumentace.

Martina Křižková zastupuje klienty rovněž v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu v souvislosti s registrací ochranných známek.

Martina Křižková poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva, zejména zajišťuje přípravu pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, vnitřních předpisů zaměstnavatele a dokumentů souvisejících s ukončováním pracovních poměrů. Martina Křižková rovněž zastupuje klienty v pracovněprávních sporech se zaměstnanci.

Martina Křižková poskytuje právní poradenství v oblasti nemovitostí, se zaměřením na provádění due diligence právního stavu nemovitostí, nákupy a prodeje nemovitostí, pronájmy bytů i prostor sloužících podnikání (např. kancelářské a obchodní prostory).


specializace – veřejné zakázky
– pracovní právo
– občanské právo
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. VERONIKA HOCKOVÁ, LL. M., advokátka– právo veřejných zakázek
– ochrana osobních údajů (GDPR)
– energetické právo a právo životního prostředí

veronika.hockova@kf-ak.cz

Veronika Hocková je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Absolvovala magisterské studium na Západočeské univerzitě v Plzni (obor Právo) a postgraduální studium na Univerzitě v Ghentu (obor Evropské právo).

V letech 2008 – 2010 řídila právní oddělení v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2010 až do září 2017 působila v advokátní kanceláří Schönherr. Nyní je advokátkou v advokátní kanceláři KF Legal.

Ve své dosavadní právní praxi poskytovala českým i zahraničním klientům právní poradenství v regulovaných odvětvích zejména v oblasti veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, energetického práva a práva životního prostředí.

Veronika pracuje v češtině a v angličtině.


specializace – právo veřejných zakázek
– ochrana osobních údajů (GDPR)
– energetické právo a právo životního prostředí
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. TOMÁŠ LÁSKA, advokát– obchodní právo
– občanské právo
– energetické právo

tomas.laska@kf-ak.cz

Tomáš Láska je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Magisterské vzdělání v oboru „Právo a právní věda“ získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Po ukončení magisterského studia pokračoval v jednoročním postgraduálním studiu na Právnické fakultě „Universidade de Santiago de Compostela“ v Galícii (Španělsko) se zaměřením na mezinárodní právo veřejné, obchodní právo a ústavní právo.

V letech 2002 – 2008 působil v advokátní kanceláři JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, nejprve jako advokátní koncipient, posléze jako spolupracující advokát. Advokátní zkoušky složil v roce 2006 s výtečným prospěchem. Od roku 2008 je spolupracujícím advokátem působícím v rámci KF Legal.

Ve své dosavadní právní praxi poskytoval klientům právní poradenství zejména v oblasti obchodního, občanského a energetického práva, dále pak v oblasti civilního procesu a trestního práva.

Z oblasti obchodního práva se zaměřuje zejména na veškerou agendu související s fungováním obchodních společností, počínaje jejich založením po jejich zrušení a likvidaci, případně jejich přeměnami. Ve své praxi se dále zabývá oblastí hospodářské soutěže, a to jak z hlediska zákazu nekalé soutěže podle obchodního zákoníku, tak z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže (zákaz zneužití dominantního postavení). Dále se věnuje přípravě smluvní dokumentace pro nejrůznější typy obchodních transakcí (převody obchodních podílů, prodej podniku atd.). Rovněž se podílel na právních auditech (due diligence) obchodních společností, jejichž cílem bylo celkové právní posouzení auditované společnosti v souvislosti s připravovanou obchodní transakcí. Poskytuje poradenství v insolvenčním řízení, včetně zastupování v řízení o žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty.

Z oblasti občanského práva lze například zmínit veškerou agendu související s převody nemovitostí, věcných břemen a zástavních práv, jakož i agendu týkající se sporů o vlastnictví nemovitosti.

Rovněž je třeba zmínit zastupování při vymáhání smluvních pohledávek, pohledávek na náhradu škody či na vydání bezdůvodného obohacení.

V rámci své praxe poskytoval poradenství v oblasti bytového práva, a to jak vlastníkům domů, tak nájemcům bytů. V řadě případů zastupoval subjekty poškozené nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím státu.

V oblasti energetického práva spolupracoval na vypracování řady právních stanovisek týkajících se povinností držitelů licence k podnikání v energetických odvětvích, zejména v oblasti elektroenergetiky a teplárenství. Zabýval se problémy držitelů licencí jak z hlediska energetického zákona, tak z hlediska předpisů Evropských společenství dopadajících na oblast energetiky.

Ve své dosavadní praxi získal rovněž bohaté zkušenosti při zastupování klientů v občanském soudním řízení, v němž uplatňoval jak znalosti hmotného práva, tak práva procesního. V řadě případů poskytoval své právní služby při zastupování v řízení před Nejvyšším soudem ČR, Ústavním soudem, jakož i při zastupování před Evropským soudem pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku.

Rovněž získal zkušenosti s obhajobou v trestním řízení, a to jak v přípravném řízení, tak v rámci hlavního líčení před soudy. V rámci trestního řízení zastupoval také poškozené, kteří uplatňovali své nároky na náhradu škody způsobené trestným činem.

V letech 2007 – 2009 vykonával vedle své advokátní praxe činnost externího překladatele právních textů ze španělského do českého jazyka pro Soudní dvůr Evropské unie. Svých znalostí španělského jazyka využívá při právním poradenství subjektům ze španělsky mluvících zemí.


specializace – obchodní právo
– občanské právo
– energetické právo
jazyky španělština
němčina
angličtina


Martin Hejný

MGR. ING. DAVID ČERNÝ, advokát– obchodní právo
– občanské právo
– trestní právo

david.cerny@kf-ak.cz

David Černý je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001). Ještě předtím dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě mezinárodních vztahů (1998). V roce 2000 absolvoval stipendijní pobyt na Právnické fakultě Humboldt Universität zu Berlin (SRN).

V letech 2001 – 2011 působil nejdříve jako advokátní koncipient a od roku 2004 jako advokát v advokátní kanceláři JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, kde získal bohaté zkušenosti prakticky ve všech právních odvětvích. Ve své dosavadní praxi poskytoval právní poradenství zejména v oblasti obchodního, občanského a trestního práva.

V oblasti obchodního práva se specializuje především na zastupování klientů ve sporech z obchodních závazkových vztahů, včetně sporů o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

V oblasti občanského práva se věnuje zejména otázkám právních vztahů k nemovitostem, bytové problematice, dědickému právu a problematice společného jmění manželů. Řadu klientů zastupoval i v restitučních sporech.

V oblasti trestního práva poskytuje právní pomoc ve všech fázích trestního řízení, a to jak v pozici obhájce, tak v pozici zmocněnce poškozených.

Během své desetileté právní praxe získal rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů v řízení před soudy a správními orgány, včetně zastupování před Nejvyšším soudem ČR, Ústavním soudem, jakož i Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Klienty zastupoval rovněž v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V roce 2011 posílil tým advokátů v KF Legal.

David Černý v minulosti působil rovněž jako spolupracující advokát občanského sdružení Iuridicum Remedium, kde v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytoval právní pomoc v oblasti pracovního práva osobám znevýhodněným na trhu práce.

David Černý má dvě děti a je nadšeným hokejovým fanouškem.


specializace – obchodní právo
– občanské právo
– trestní právo
jazyky němčina


Martin Hejný

MGR. IVO ŠILHA, advokát– korporační právo
– obchodní právoprávo
– právo kolektivního investování

ivo.silha@kf-ak.cz

Ivo Šilha je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Ivo Šilha v roce 2009 úspěšně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo).

V letech 2006 až 2012 působil v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout, a to nejprve jako student (praktikant) a od roku 2009 jako advokátní koncipient. Od roku 2012 pracoval jako advokátní koncipient v KF Legal, kde od listopadu 2013 působí jako spolupracující advokát. Ivo Šilha zároveň od roku 2011 působí v pozici interního auditora v investiční společnosti.

V rámci své právní praxe se Ivo Šilha dlouhodobě zaměřuje zejména na agendu korporačního a obchodního práva, práva kolektivního investování, práva přeměn obchodních společností a na agendu civilního soudního řízení, včetně insolvenčních řízení.

Společně s kolegy se Ivo Šilha podílel na uskutečnění přeměn několika obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy).

V oblasti kolektivního investování se pak Ivo Šilha podílel na založení několika investičních společností a desítek investičních a podílových fondů, jakož i na uskutečnění dalších změn, které se s činností těchto subjektů pojí (změny kvalifikované účasti, schválení přeměn, změny vedoucích osob, osamostatnění investičních fondů apod.), včetně změn souvisejících s nabytí účinnosti nové právní úpravy kolektivního investování účinné od roku 2013.

Ivo Šilha hovoří anglicky.


specializace – korporační právo
– obchodní právo
– právo kolektivního investování
jazyky angličtina


Martin Hejný

MGR. FILIP OREL, advokát– občanské právo
– obchodní právo
– právo veřejných zakázek

filip.orel@kf-ak.cz

Filip Orel je advokátem spolupracujícím s KF Legal od května 2013. V roce 2006 úspěšně zakončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během něhož absolvoval v roce 2003 semestrální studijní pobyt na Universität Bayreuth v Německu a v roce 2004 stáž ve společnosti Melchers Rechtsanwälte v Heidelbergu (SRN). V letech 2005 až 2008 působil jako právník v bankovní instituci a následně vykonával svoji koncipientskou praxi v advokátní kanceláři Janstová, Smetana & partneři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2011 v této kanceláři pokračoval jako spolupracující advokát.

Ve své dosavadní právní praxi poskytoval klientům právní poradenství zejména v oblasti občanského práva, v jehož rámci se zaměřuje zvláště na agendu související s nemovitostmi, na oblast závazkových vztahů a na zastupování před civilními soudy. Dále se věnuje právu obchodnímu, pracovnímu, právu veřejných zakázek, právu duševního vlastnictví a právu správnímu.


specializace – občanské právo
– obchodní právo
– právo veřejných zakázek
jazyky němčina, angličtina


Kamila Havlínová

MGR. KAMILA HAVLÍNOVÁ, advokátka– správní právo
– právo životního prostředí
– občanské právo

kamila.havlinova@kf-ak.cz

Kamila Havlínová je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. V roce 2014 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor právo a právní věda), v jehož rámci studovala dva semestry na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech.

V průběhu studia působila Kamila Havlínová jako praktikantka v advokátní kanceláři JUDr. Zuzany Kristiánové a poté v PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, se zaměřením na obchodní a občanské právo.

Po studiu pracovala Kamila Havlínová do dubna 2016 na Ministerstvu vnitra, odboru správním, kde získala znalosti v oblasti správního práva procesního a cizineckého práva.

S KF Legal spolupracuje Kamila Havlínová od května 2016. V rámci své činnosti v KF Legal se zaměřuje na právo životního prostředí, občanské a správní právo.

Kamila Havlínová hovoří anglicky a německy.


specializace – správní právo
– právo životního prostředí
– občanské právo
jazyky angličtina němčina


Martin Hejný

PHDR. MGR. KRISTÝNA POCHE (ONDERKOVÁ), advokátní koncipientka– obchodní právo
– finanční právo
– občanské právo

kristyna.poche@kf-ak.cz

Kristýna Poche je advokátní koncipientkou zapsanou u České advokátní komory. V roce 2017 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda, jakož i rigorózní řízení na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor Americká studia. V průběhu studia strávila jeden semestr na Sciences Po Lyon ve Francii a semestr na Université de Montréal v Kanadě.

Kristýna Poche působila od ledna 2014 jako studentka v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout. V roce 2015 absolvovala stáž na Okresním soudě v Berouně. V advokátní kanceláři KF Legal Kristýna Poche pracovala nejprve od října 2015 jako právní asistentka, následně zde působí od července 2017 jako advokátní koncipientka.

V rámci své činnosti v KF Legal se zaměřuje na občanské, obchodní, finanční právo a ochranu osobních údajů.

Kristýna Poche hovoří anglicky, francouzsky, španělsky a německy.


specializace – obchodní právo
– finanční právo
– občanské právo
jazyky angličtina
francouzština
španělština
němčina


Martin Hejný

MGR. TEREZA KRÁČMAROVÁ,, advokátní koncipientka– občanské právo
– právo životního prostředí
– všeobecné právní poradenství

tereza.kracmarova@kf-ak.cz

Tereza Kráčmarová je advokátní koncipientkou zapsanou u České advokátní komory. V roce 2018 úspěšně absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo a právní věda).

V průběhu studia působila Tereza Kráčmarová v letech 2013-2014 jako praktikantka v DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Členkou týmu advokátní kanceláře KF Legal na pozici advokátní koncipientky je od května 2018. V rámci své činnosti v KF Legal se zaměřuje zejména na občanské právo, právo životního prostředí a všeobecné právní poradenství.

Tereza Kračmarová hovoří anglicky.


specializace – občanské právo
– právo životního prostředí
– všeobecné právní poradenství
jazyky angličtina


Vladimír Sršeň

MGR. VLADIMÍR SRŠEŇ, advokát– obchodní právo
– finanční právo
– autorské právo

vladimir.srsen@kf-ak.cz

Vladimír Sršeň je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vladimír Sršeň v roce 2015 úspěšně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo a právní věda), během něhož absolvoval v letech 2013 až 2014 dvousemestrální studijní pobyt na právnické fakultě University of Turku se studijním plánem zaměřeným na právo duševního vlastnictví a IT právo.

Vladimír Sršeň absolvoval během studia vícero stáží v neziskových organizacích a v státní správě se zaměřením na lidská práva, cizinecké právo a právo průmyslového vlastnictví.

Od roku 2014 spolupracuje Vladimír Sršeň s KF Legal, kde nejprve pracoval jako student (praktikant) a od roku 2015 působí jako advokátní koncipient. V rámci své činnosti v KF Legal se Vladimír Sršeň zaměřuje na finanční právo, zejména na právo kapitálového trhu, dále se věnuje právu obchodnímu, občanskému, a právu duševního vlastnictví, zejména pak právu autorskému.


specializace – obchodní právo
– finanční právo
– autorské právo
jazyky angličtina


Tomáš Martinec

MGR. ET MGR. TOMÁŠ MARTINEC, advokát– obchodní právo
– občanské právo
– správní právo

tomas.martinec@kf-ak.cz

Tomáš Martinec je advokátem zapsaný u České advokátní komory. V roce 2015 úspěšně absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (obor právo) a navazující magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor americká studia), v jehož rámci jeden semestr studoval na University of Richmond, Virginia, USA.

V průběhu studia Tomáš Martinec působil jako praktikant nejprve v advokátní kanceláři Vyroubal Krajhanzl Školout (od října 2012) a následně od února 2014 v advokátní kanceláři HÁJEK ZRZAVECKÝ. S KF Legal spolupracuje Tomáš Martinec od prosince 2015.

V rámci své předchozí právní praxe získal zkušenosti zejména z oblasti obchodního, správního a pracovního práva.


specializace – obchodní právo
– občanské právo
– správní právo
jazyky angličtina
OFFICE 


ING. LIBOR ADAMEC, PH.D.

– Výkonný ředitel

libor.adamec@kf-ak.cz

TEREZA HLOUŠKOVÁ

– Asistentka výkonného ředitele

tereza.hlouskova@kf-ak.cz

RENATA TŮMOVÁ

– Recepční, asistentka

recepce@kf-ak.cz


MARTINA KOŘÁNOVÁ

– Fakturantka

martina.koranova@kf-ak.cz


MGR. ZUZANA SYROVCOVÁ

– nyní na mateřské/rodičovské dovolené


JANA ČERVINKOVÁ

– nyní na mateřské/rodičovské dovolené


STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY